Home

Förordning alternativa investeringsfonder

Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd SFS 2013:587 i lydelse enligt SFS 2021:11 Tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder regleras i LAIF. Ytterligare regler finns bland annat i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013. Läs me

alternativa investeringsfonder Utfärdad den 17 oktober 2019 Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2013:587) om förval-tare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse. 5 §1 Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter o Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2011/61/EU gäller följande definitioner i denna förordning: 1. kapitalinsats: en investerares avtalsenliga åtagande att förse en alternativ investeringsfond (nedan kallad AIF) med ett överenskommet investeringsbelopp på AIF-förvaltarens begäran. 2 En AIF-förvaltare som den 21 juli 2018 har tillstånd enligt 3 kap. 1 § eller 5 kap. 2 § att förvalta en alternativ investeringsfond för vilken det även krävs auktorisation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/ 1131, får fortsätta förvalta fonden till och med den 21 januari 2019

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/61/EU. av den 8 juni 2011. om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/201 förordningen och delegeringen står därmed i strid med vad som anges i 8 kap. 14 § LAIF. 2013-06-27 Vad är en alternativ investeringsfond? En alternativ investeringsfond är enligt 1 kap. 2 § LAIF ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som . 1. tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet me En alternativ investeringsfond fungerar i princip precis som en vanlig fond. Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha

utfärdad den 19 juni 2013.Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Termer och uttryck som används i förordnin Lagar och förordninga Den 17 december 2013 antog Europeiska Kommissionen en förordning rörande tolkningen av begreppen öppen och sluten alternativ investeringsfond. Företag som på basis av den svenska lagens förarbeten beslutat att söka eller inte söka tillstånd som förvaltare av alternativa investeringsfonder bör uppmärksamma kommissionens förordning

Fond: Alternativa investeringsfonder Finansinspektione

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.. 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. De utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation framgår av finansministeriets förordning 227/2014 (Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut) förordningen om direktivet om förvaltning av alternativa investeringsfonder, artikel 22.3 i direktivet om fondföretag och artikel 3 i nivå 2-förordningen om fondföretag. 5. Dessa riktlinjer gäller i samband med företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder, inklusiv Såsom framgår av förslaget ska Eltif-förordningen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpas parallellt. En Eltif-fond är att betrakta som en alternativ investeringsfond och förvaltaren följer bestämmelserna om AIF-förvaltare i LAIF

Regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonde

EUR-Lex - 32013R0231 - EN - EUR-Le

Förordning om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 23 november 2017. Regeringen föreskriver att 4-6 §§ förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse. 4§ Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare a 1 § En AIF-förvaltares anmälan om registrering av verksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver det som anges i den paragrafen och i artikel 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013, innehålla uppgifter om investerarnas rätt till inlösen, och. en redogörelse för hur marknadsföring till icke-professionella.

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonde

Alternativa investeringsfonder (AIF) Reglerna om alternativa investeringsfonder originerar från AIFM-direktivet som huvudsakligen implementerats i följande rättsakter: Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/201 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen diskuteras finansiell reglering i allmänhet och av förvaltare av. Begreppet särskilda investeringsfonder. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den för sådana värdepappersfonder enligt lagen [2004:46] om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 g mervärdesskattedirektivet Alternativa investeringsfonder eller specialfonder som säljs till icke-professionella investerare Försäkringsbaserade investeringsprodukter Enligt förordningen är alla som utvecklar PRIIP-produkter skyldiga att ta fram ett faktablad för varje produkt

EUR-Lex - 32011L0061 - EN - EUR-Le

SFS-nummer Rubrik Publicerad; 2021:110: Lag om ändring i lagen (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 1 Allmänt om Förordningen Förordningen innehåller ett regelverk tillgängligt för alternativa investeringsfonder som fokuserar på långsiktiga investeringar - s.k. European Long-Term Investment Funds (nedan ELTIF). Förordningen trädde ikraft den 8 juni 2015, och är sedan den 9 december 2015 direkt tillämplig i medlemsstaterna

tare som förvaltar sådana alternativa investeringsfonder som Finansinspek-tionen har tillsyn över enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. 15 kap. 2 §6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-dela föreskrifter o alternativa investeringsfonder. (7) I finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226/2014, nedan FMF) ingår närmare bestämmelser om rapporteringen enligt 7 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder Därefter behandlas den del av fondförvaltningen som innefattar förvaltningen av alternativa investeringsfonder, med dess bakgrund och utformning. Regleringen som hör till de olika lagparagraferna består till stor del av artiklar i kommissionens delegerade förordning, som återges och kommenteras i anslutning till relevant lagtext föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-föreskrifterna), per den sista bankdagen varje kvartal sammanställa upp-gifter om bland annat innehaven i de förvaltade värdepappers- och special-fonderna. Sammanställningen ska lämnas in till Finansinspektionen på det sät Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-förordningen och Europaparlamentet och Rådets förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen) ska Bolaget offentliggöra information om Bolagets ersättningspolicy och dess tillämpning. Informationen offentliggörs en gång per år i samband med offentliggörande av årsberättelsen för.

Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministerie Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktione

Långsiktiga investeringsfonder: rådet antar nya bestämmelser Den 20 april 2015 antog rådet en förordning vars syfte är att öka mängden av det kapital som finns tillgängligt för långsiktiga investeringar i EU:s ekonomi genom inrättande av en ny typ av fondinstrument 9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18). 10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (EUT L 123, 19.5.2015, s. 98) alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. AIF-förvaltaren ALCUR FONDER AB Organisationsnummer: 556703 -4870 Aktiekapital: SEK 1 500 000 Bolagets bildande: juni 2006 Ägare: Personalen, Bure AB Adress: Riddargatan 18, 11451 Stockhol SFS 2016:1330 Utkom från trycket den 28 december 2016Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;utfärdad den 20 december 2016.Enligt riksd Alternativa Investeringsfonder Definitions- och gränsdragningsproblematik Författare: Jessica Larsson Handledare: Professor Daniel Stattin ! 2!! 3! Förord När jag nu skriver de sista raderna på min uppsats innebär det att också min studietid vid Uppsala Universitet snart är över

Enligt Finansinspektionen föreskrifter om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder och EU-kommissionens förordning 231/2013 är en AIF förvaltare skyldig att eftersträva bästa möjliga resultat för de AIF-fonder som förvaltas. Portföljtransaktione I artiklarna 110.3 a-d och 110.5 i kommissionens delegerade förordning finns bestämmelser om den information som en AIF-förvaltare som förvaltar alternativa investeringsfonder vars sammanlagda förvaltade portföljförmögenhet överstiger de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska lämna till Finansinspektionen remissyttrande av den 7 januari 2013 över AIF-förvaltarutredningens betänkande Förvaltare av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67) och Advokatsamfundets remissyttrande av den 6 maj 2016 över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Vad är alternativa investeringsfonder och hur fungerar de

alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. AIF-förvaltaren ALCUR FONDER AB Organisationsnummer: 556703-4870 Aktiekapital: SEK 1 500 000 Bolagets bildande: juni 2006 Ägare: Personalen, Bure AB Adress: Riddargatan 18, 11451 Stockhol - 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller - 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Förordning (2016:70) Genom AIFM-direktivet tillhör alla investeringsfonder i EU endera av följande två kategorier: de är fondföretag (fondföretag) eller AIF-fonder. Fondföretag omfattas av fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) och är auktoriserade att sälja på marknaden för icke-professionella investerare. De omfattas inte av denna delegerade förordning Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen Europaparlamentet och rådet antog en tredje särskild förordning för vissa typer av alternativa investeringsfonder den 29 april 2015, förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (EltifF). Förordningen tillämpas fr.o.m. den 9 december 2015

231/2013 (Förordningen) utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonden ska utövas, uteslutande till gagn för fonden och dess andelsägare. 1.3 Kraven i Förordningen och LAIF avser endast förvaltningen av Bolagets alternativa investeringsfond AIF-fonder Alternativa investeringsfonder AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, senast ändrat geno Kommissionen utgav den 4 september 2013 sitt förslag till förordning om penningmarknadsfonder (COM(2013) 615 final, EuMMF). De i förordningen avsedda företagen för kollektiva besparingar kan vara placeringsfonder eller i AIFM-direktivet avsedda alternativa investeringsfonder SvJT 2017 163 Utöver direktivet och lagen består regelverket bl.a. av en omfattande EU förordning om förvaltare av alternativa investeringsfonder 5, Finansin spektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6, Europeiska värdepappersmyndighetens riktlinjer 7 samt myndigheternas vägledningar 8.Förutom förarbeten kommer därtill även en växande praxis (vid.

Förordning får betydelse för tillståndsplikt för AIF

I propositionen föreslås även ytterligare kompletterande bestämmelser till EU-förordning om europeiska riskkapitalfonder och förordning om europeiska fonder för socialt företagande som har behandlats i samband med införlivandet av EU-direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förordningarna syftar till att anskaffa. Lagrådsremiss 1 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 feb förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Sammanfattning . Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag, vilket innebär ändringar i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna görs för att anpassa den svenska lagstiftningen till Europaparlamentets oc Förvaltare av alternativa investeringsfonder, direktiv 2011/61/EU; Förvaltare av alternativa investeringsfonder, lag (2013:561) Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, lag (2013:287) System för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, lag (1999:1309

SFS 2013:587 Förordning om förvaltare av alternativa

Om de så önskar får förvaltare av alternativa investeringsfonder övergå till att utarbeta ett sådant faktablad som avses i förordningen då förordningen träder i kraft. För tydlighetens skull föreslås ett tillägg till 13 kap. 1 § 3 mom. i AIFML, enligt vilket det är möjligt att välja mellan ett faktablad enligt 13 kap. 4 § i lagen eller ett faktablad enligt förordningen alternativa investeringsfonder.. 29 2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG). Förordningen trädde i kraft den 29 december 2014. För att nationellt genomföra förordningen föreslår regeringen att lagen om Finansinspektionen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ändras. Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 2 SOU 2012:67. 3 Se ex. FI:s remissvar (FI Dnr 12-10980) eller Konsumentverkets remissyttrande (Dnr 2912/1273). 4 Prop. 2012/13:155, Förvaltare av alternativa investeringsfonder alternativa investeringsfonder inom deras territorium. 2 Esmas tekniska rådgivning till kommissionen om den information som de behöriga myndigheterna bör lämna till Esma i enlighet med artikel 67.3 i direktivet om förvaltning av alternativa investeringsfonder, Esma/2014/312

Ålandsbanken Alternativa Investeringsfonder - Verksamhetsöversikt 2019 nadskostnadsindex används så är det 1 % gånger antalet dagar mellan köp och årsskif - tet/365. Om levnadskostnadsindex används så är det sista publicerade indextal (novem - ber eller december) i förhållande till det indextal som nämns i avtalet som tillämpas EU-förordningarna utgör tillsammans med förslaget till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), vilken avser att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AlFM-direktivet) i svensk rätt, ett helt nytt regelverk En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i andra stycket är en icke EES-baserad alternativ investeringsfond. enligt EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller regelverk hos värdepapperscentral eller central motpart (CCP) Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi riskkapitalfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§ 2016-09-09 Tillst marknadsf EESbaserad AIF till ickeprof i S

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av

 1. 1. Med en alternativ investeringsfond menas i denna bilaga ett aktiebolag som är en alternativ investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL)
 2. Alternativa Investeringsfonder I slutet av 2016 lanserade Nasdaq Stockholm en ny marknadsplats för . Alternativa Investeringsfonder, AIF:er. AIF:er är en relativt ny investeringsform i Sverige, och fungerar som ett . komplement till de många andra typer av värdepapper och instrument som finns att handla på Nasdaq Stockholm
 3. Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. 2-3 §§. Reglerna gäller när du riktar marknadsföringsinsatser till icke-professionella investerare i Sverige

Regeringskansliets rättsdatabase

 1. I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet)
 2. Fas 3, med start den 11 oktober 2020, då fondföretag (UCITS) och alternativa investeringsfonder (AIF), försäkringsbolag och tjänstepensionsinstitut tillkommer, och slutligen. Fas 4 som omfattar icke-finansiella företag (NFC) för vilka rapporteringen påbörjas den 11 januari 2021
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 Omfattar en portfölj som förvaltas enligt direktiv 2014/65/EU, en alternativ investeringsfond (AIF-fond), en försäkringsbaserad investeringsprodukt (IBIP), en pensionsprodukt, en pensionsplan, ett fondföretag (UCITS-fond) eller en paneuropeisk priva
 4. Skatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap. 9 § momslagen för förvaltning av särskilda investeringsfonder. Skatteverket verkar nu svänga om kursen med hänsyn till EU-rätten och utvidga området för undantaget. Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild.
 5. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet)
 6. Europeiska struktur- och investeringsfonderna - Bilaga 9 till Konsekvensutredning om tillgänglighetsdirektivet . 4 . Statliga myndigheter omfattas av krav i förordning kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än et
 7. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan det vara bra att veta att lagar beslutas av riksdagen och förordningar kommer från regeringen (RF 8 kap. 1 §).Förordningar är regeringens sätt att meddela kompletterande föreskrifter och att precisera och tydliggöra områden som regleras i lag, men dessa är underordnade lagar

Alternativa investeringsfonder har friare placeringsregler än andra fonder och kravet på riskspridning är lägre. Till exempel finns inget krav på minst 16 olika bolag som i en värdepappersfond (UCITS). För alternativa investeringsfonder finns också en ökad risk efter-som de kan investera i lånade pengar. En alternativ investerings

Förvaltare av alternativa investeringsfonder - Tillstånd

Alternativ investeringsfond i form av aktiebolag ABL Aktiebolagslag (2005:551) AIF Alternativ investeringsfond AIFM-direktiv Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 oc Skyldigheten att betala en årlig avgift gäller även utländska AIF-förvaltare som förvaltar sådana alternativa investeringsfonder som Finansinspektionen har tillsyn över enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Föreskrifterna) En investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare.Portföljen kan bestå av olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper. En fondandelsägare är ägare till en del av fondens förmögenhet Fffs 2013:10. 2013:10 Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.För en AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter förvaltar slutna alternativa investeringsfonder där teckningstiden för investerarna löpte ut före den 22 juli 2011 och som har upprättats för en tidsperiod som löper ut senast tre år efter den 22 juli 2013, gäller bara bestämmelserna i 11.

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, det vill säga Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden (ej aktuell i Sverige), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden Den 10 mars 2021 trädde EU:s Disclosure-förordning alternativt ange varför ni anser att hållbarhetsrisker inte har varit relevanta att beakta. Andra delar av förordningen börjar stegvis gälla fr.o.m. den 30 juni 2021, den 1 januari 2022 och den 30 december 2022

Kompletterande bestämmelser om investeringsfonder

 1. Förordning (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder. 5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:769). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser
 2. (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dessa definitioner kommer en-dast i korthet att presenteras, i syfte att ge läsaren en övergripande förståelse för ämnet och kommer inte mer ingående att behandlas i uppsatsen. förordning-ar och direktiv14
 3. Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa en viss regel. I 8:1 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) kan man läsa om vilka organ som får skapa en viss regel
 4. 5.8 Alternativa investeringsfonder vars tillgångar understiger vissa tröskelvärden 45 5.9 Sammanfattning 46 6 Definitions- och gränsdragningsproblematik 47 6.1 Inledning 47 6.2 Utgångspunkter för tolkning av definitionen av en alternativ investeringsfond 48 6.3 Innebörden av definitionen.
 5. Alternativa investeringsfonder Vi tillhandahåller alternativa investeringsfonder främst till institutionella investerare och Family Office-kunder. Till de alternativa investeringsfonderna hör private equity-, private debt-, infrastruktur- och internationella fastighetsinvesteringar som vi genomför tillsammans med våra förstklassiga samarbetspartner
 6. Policy för värdering av alternativa investeringsfonder Ikraftträdelsedatum 20.5.2020 3 (6) 1. Inledning och dokumentets syfte I detta direktiv definieras de principer, organiseringar och ansvar som Aktia Fondbolag Ab (Fondbolag) iakttar vid värdering av de alternativa investeringsfonder (Fonder) som Fondbolaget förvaltar
 7. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:422 Källa Regeringskansli

Stängda alternativa investeringsfonder är alternativa fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). Eftersom det finns olika slags alternativa investeringsfonder, behöver en alternativ fond inte ha samma form som den ovan beskrivna stängda alternativa investeringsfonden långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansie lla avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som sk SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar . av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av . Regeringskansliets förvaltning

I den mån alternativ-värde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls. Verksamheter som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar 5 c § Miljörapporter som avser förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska dessuto Förordningen ger även möjlighet för användare och leverantörer att lämna klagomål inom de områden förordningen reglerar. Dessa klagomål lämnas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen är enligt förordning SFS 2019:14 utnämnd till den myndighet som prövar frågor enligt art 16 och 18 i EU:s hamntjänstförordning samt berörd myndighet enligt artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6 i. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/ EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/ EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet)

 • Arosenius släkt.
 • R da Stjärnan.
 • Le Creuset Oval Ugnsform 36 cm.
 • GR8 Experience Malmö.
 • Så mycket bättre Ted Gärdestad artister.
 • Haus kaufen Günzburg Denzingen.
 • Passregler Portugal.
 • Limousine Helsingborg.
 • Electronic Control unit examples.
 • Stockholmssyndromet film.
 • Bornholmsmodellen matematik.
 • Theatre of Tragedy Aegis.
 • Bitestiklar inflammation orsak.
 • Förordning alternativa investeringsfonder.
 • ISO country code Australia.
 • Sundsvalls 60 tal bok.
 • Border Collie Wachstumskurve.
 • EF sommarjobb.
 • Arris VIP 4302 specs.
 • Zeiss Conquest V4 test.
 • 6 juni hudiksvall.
 • Träningsprogram vältränad.
 • Chappie Cast.
 • Division med decimaltal Övningar.
 • Polizei Salzgitter Thiede.
 • Smalandsbussen Jokkmokks marknad.
 • Fallout 3 Gauss Rifle repair.
 • Infektion i kroppen.
 • Steward of Gondor quotes.
 • Stående boxningssäck.
 • Vattenlås köksavlopp.
 • HBO pretty Little Liars.
 • Toscana Due Bad Wildbad.
 • Wandtattoo Kinderzimmer Baum.
 • International Baptist Church Stuttgart.
 • Hwarang subtitles English.
 • Georgien världsdel.
 • Hundkex blomma latin.
 • Zweibrücken Outlet verkaufsoffener Sonntag 2020.
 • Libreville.
 • Kasematten Führung.